درباره ما

آیا واقعاً مهم است که ما چه کسی هستیم؟ اگر نام کوچک ما را بدانید دقیقاً چه اتفاقی برای شما می افتند!

تقریباً هیچ.

ما گروه نرم افزار اوژن هستیم ، در اوژن، فرهنگ تولید و ارائه خدمات و رشد و پیشرفت دائمی به همراه پشتیبانی دائمی از مشتریان برای حضور قوی در بازار وجود دارد و این برای من و شما کافیست!

ما ساکن کجا هستیم؟ واقعاً توی این دنیا چقدر مهم است که ما دقیقاً کجا هستیم! ما در هند هستیم در اسپانیا هستیم در کانادا هستیم در استرالیا و مالزی و همچنین در تهران و شیراز و گرگان نیز هستیم.

ما یک تیم قوی در سراسر دنیا که به صورت دورکاری در حال انجام کار هستیم و متعهد به انجام کار

به خاطر رفع نگرانی های سنتی برخی از مشتریان تعدادی خط تلفن ثابت به همراه گواهی اینماد هم ارائه مینماییم. البته یک آدرس هم در بخش تماس ما.

موفق و پایدار باشید.

دوست دار موفقیت شما

مدیر عامل تیم اوژن